همکاران

گروه فنی و مهندسی بام 

آرشیتکت:مهندس فرزاد دلیری